Stichting VanPernisGelderblom

Beleidsplan 2014-2019

 

Doel van de stichting

De doelstelling van de Stichting VanPernisGelderblom, zoals omschreven in de stichtingsstatuten van 11 april 2013, luidt als volgt:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen en in stand houden van muziek, kunst en cultuur;
  2. Het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden en opleiding van jongeren;
  3. Het bevorderen van ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
  4. Het stimuleren en initiëren van projecten op het gebied van projecten in minder ontwikkelde landen;

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 1. De stichting beoogt niet het maken van winst
 2. De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:
  1. Het doen van uitkeringen aan – door het stichtingsbestuur te beoordelen – projecten en initiatieven;
  2. Het initiëren van en/of participeren in, en ondersteunen van projecten.

 

De reikwijdte van de stichting

De Stichting VanPernisGelderblom richt zich primair op projecten in Nederland en meer in het bijzonder in de provincie Zuid Holland. Echter conform de doelstellingen kunnen ook projecten in ontwikkelingslanden, waarbij Nederlanders of Nederlandse instanties betrokken zijn, ondersteund worden.

 

Fondsenwerving

De fondsen welke het mogelijk maken dat er initiatieven en projecten ondersteund worden bestaan uit een initiële, en aansluitend jaarlijkse, dotaties vanuit het privé vermogen van de oprichters van het fonds.   Het staat derden toe om door stortingen in het fonds bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen.

 

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur, in casu de penningmeester. Gestreefd wordt naar een optimale, maar beheerste, opbrengst van het vermogen, zowel via renteopbrengsten uit spaartegoeden en obligaties, als via beperkte beleggingen in aandelen(fondsen). Het beleggingsprofiel van de stichting zal maximaal “defensief” mogen zijn.  

Vermogensverantwoording

In iedere bestuursvergadering zal de penningmeester een actueel vermogensoverzicht overleggen. Daarnaast kan het bestuur, alvorens de jaarstukken vast te stellen, de administratie doen onderzoeken door een nader aan te wijzen accountant.

 

Criteria voor subsidiëring projectaanvragen

 1. De aanvragen moeten passen binnen de doelstellingen van de Stichting VanPernisGelderblom;
 2. Alleen projectaanvragen van rechtspersonen worden financieel ondersteund. Er wordt geen steun verleend aan individuele personen;
 3. Aanvragende rechtspersonen moeten gevestigd zijn in Nederland. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur ook projectaanvragen buiten Nederland honoreren;
 4. De grootte van het subsidiebedrag moet in overeenstemming zijn met de draagkracht van het fonds. De hoogte van een financiële bijdrage wordt steeds per projectaanvraag in de eerste, daarop volgende bestuursvergadering door het bestuur bepaald;
 5. Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Zij moeten voorzien zijn van een deugdelijke motivering en van een financiële onderbouwing. Ook dient een projectplan te worden overlegd waarin de uit te voeren activiteiten worden omschreven;
 6. Aanvragen van rechtspersonen moeten worden voorzien van een kopie van de oprichtingsakte van deze rechtspersoon, alsmede van een recent financieel jaarverslag en een overzicht van de bestuurssamenstelling;
 7. Indien het project, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, ook door andere instanties (fondsen en/of overheden) gefinancierd wordt, of waarvoor elders een aanvraag is ingediend, dan dient dit te worden vermeld. Bovendien moet worden aangegeven waarom deze subsidiëring of de aanvragen tot subsidiëring van derden als onvoldoende wordt ervaren;
 8. Van aanvrager wordt binnen twee maanden na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag verwacht.
 9. Aanvragen worden ingediend bij het secretariaat van de stichting. De secretaris maakt van de betreffende aanvraag een dossier en beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. Ontbrekende gegevens worden zo nodig opgevraagd alvorens de aanvraag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de medebestuursleden in de eerstvolgende bestuursvergadering;
 10. Aanvragen kunnen, in bijzondere gevallen, ook buiten een bestuursvergadering worden goedgekeurd of afgewezen.

 

Publiciteit

De Stichting VanPernisGelderblom, zal via haar website verantwoording afleggen door middel van de publicatie van de (vereenvoudigde)jaarrekening.